نمونه تریبون های ساخته شده از ورق پلکسی گلاس شفاف       

          میز و صندلی تحریر کودکان ساخته شده با ورق اکریلیک 10 میلیمتر سرخابی فسفری شفاف    میز پذیرایی ساخته شده  از ورقهای اکریلیک غیر شفاف 15 میلیمترقهوه ای و کرم و اکریلیک شفاف بیرنگ 10 میلیمتر  میز پذیرایی ساخته شده  از ورقهای اکریلیک غیر شفاف 15 میلیمتر قرمز  و اکریلیک شفاف بیرنگ 10 میلیمتر